CIRCULARS 2016-2017


Tota norma de joc que NO surti especificada a les circulars, es farà servir el reglament que utilitza la FCTT de la temporada 16/17.
_________________________________________
CIRCULAR 1 · NORMES GENERALS DE LA COMPETICIÓ TTI

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL MATERIAL
1.     S’utilitzarà únicament la pilota de PVC per disputar tota competició TTI (Lliga, Copa Primavera, campionats TTI, i campionats de clubs puntuables pel rànquing TTI).
2.     No es podrà utilitzar la pilota de cel·luloide, excepte a les competicions puntuables pel rànquing TTI escolar.

CALENTAMENT, TEMPS MORT I DESCANS EN ELS PARTITS
1.     Els jugadors o parella tindran 2 minuts d’escalfament abans de començar l’encontre. El sorteig es podrà fer abans o després de l’escalfament.
2.     Tot jugador té dret a un descans d’1 minut entre joc i joc d’un partit.
3.     Breu descans per utilitzar la tovallola després de cada 6 punts, des de l’inici fins al final d’un joc.
4.     Es podrà demanar un temps mort d’1 minut al llarg del desenvolupament del partit.  El jugador que l’ha sol·licitat tindrà dret i decisió a reiniciar el partit quan cregui convenient, sempre i quan no superi el temps establert al reglament.
5.     Si els dos jugadors o les dues parelles de l’encontre sol·liciten el temps mort simultàniament, el joc es reiniciarà quan les dues parelles estiguin a punt i no superin el límit de temps establert.
6.     No es pot demanar un temps mort al primer punt de l’inici d’un joc.

INSTRUCCIONS ALS JUGADORS I EXPULSIONS
1.     Els jugadors poden rebre consells de qualsevol persona que estigui autoritzada a fer-ho.
2.     Els jugadors només poden rebre consells durant el descans entre jocs, i al temps mort que se li concedeix a cada jugador en cada encontre.
3.     A diferència de les lligues en representació a la RFETM i FCTT, els jugadors no poden rebre consells en qualsevol altre moment que no sigui un descans entre jocs, i al temps mort que se li concedeix a cada jugador.
4.     Si qualsevol persona autoritzada o no dóna consells il·legals, l’àrbitre el pot advertir que, qualsevol altre acte posterior serà motiu d’expulsió de l’àrea de joc.
5.     En un encontre, la persona expulsada no serà readmesa, excepte quan hagi de jugar, i no serà substituïda per un altre persona. A les proves individuals, no serà readmesa fins que s’acabi el partit.
6.     Si la persona expulsada no abandona l’àrea de joc o torna abans del final del partit individual, l’àrbitre pot suspendre el partit, amb resultat a favor del palista no expulsat.
7.     Si la persona expulsada és un dels jugadors que està disputant en aquell moment el partit individual, perdrà el partit individual que estigui disputant en aquell moment.
8.     Si la persona expulsada no és un membre representant del jugador o equip, i no afecte a l’alineació de l’encontre i/o partit individual, s’expulsarà del partit i no afectarà al resultat, i no podrà tornar a accedir el recinte fins que s’acabi l’encontre o el campionat.


_________________________________________
CIRCULAR 2 · NORMATIVA LLIGA TTI

INSCRIPCIONS A LA LLIGA TTI
Tot jugador participant a la lliga TTI ha d’estar assegurat, i per tant, haurà d’adquirir una llicència federativa (sigui fitxa federativa promocional FCTT, o fitxa federativa de la FCTT i/o RFETM).

DATA DE FINALITZACIÓ D’INSCRIPCIONS DELS EQUIPS:
La data màxima per inscriure els equips és fins el dia 4 de setembre de 2016.
El termini per inscriure els/les palistes de cada equip i formular les fitxes federatives és fins el dia 23 de setembre de 2016.

MÈTODE D’INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS I ELS JUGADORS:
1.     Tramitar les llicències al programa amb usuari i contrasenya del club en el següent enllaç: http://fctt.playoffinformatica.com/ (usuari i contrasenya)
2.     Si no teniu l’usuari i contrasenya, us heu de posar en contacte a la FCTT.
3.     Una vegada hagueu fet la tramitació, en 24 hores disposareu de l’albarà/ns per fer el pagament de les llicències.
4.     Un cop efectuat el pagament, podreu accedir a la factura i a la impressió de les llicències.
5.     Enviar el docuemnt.pdf de les llicències a: lligaintercomarcal@gmail.com, juntament amb el llistat de jugadors que voleu inscriure al equip TTI.

HORARIS DE COMPETICIÓ
Els partits es disputaran els dissabtes a partir de les 16:30h de la tarda, excepte:
-       El TT Torelló A jugarà a casa els dissabtes a les 16.00h.
-       El CTT Sant Hilari jugarà a casa els divendres a les 21.00h.
-       El TT Sant Vicenç jugarà a casa els divendres a les 21.00h.

SISTEMA DE COMPETICIÓ
La lliga serà d’una única divisió, i aquesta serà resolta en dues fases:
1a fase: Es farà una volta contra tots els equips (total 13 jornades).
2a fase: 7 equips per grup que faran el partit de tornada entre ells.

NOTA: El comitè TTI estableix la normativa següent:
Segons el nombre d’equips inscrits es faran servir aquests sistemes de competició:
Menys de 16 equips = 1 categoria.
16 equips o més = 2 categories.
Per a dues divisions sempre es farà servir la classificació de la última lliga disputada, dividint la classificació per la meitat. Si hi ha un nombre senar d’equips, la primera divisió es compondrà d’un equip més que la segona divisió.
En cas d’haver-hi dos anys seguits el sistema de competició de dues categories, els dos primers de segona divisió ascendiran a 1a divisió, i els dos últims equips de primera divisió descendiran a 2a divisió.

NORMATIVA LLIGA TTI
1.     Un equip podrà decidir de fer jugar un 4t jugador després del 3r partit individual sense que l’encontre estigui decidit, sempre i quan s’especifiqui el nom del jugador suplent i per la lletra que serà canviat en el sorteig inicial, abans de començar l’encontre.
2.     Si s’apunta un 4t jugador per disputar un encontre al sorteig inicial, no es podrà rectificar un cop decidit. Si jugués el mateix jugador a substituir la partida es donaria com a perduda.
3.     Els equips podran canviar de jugadors un cop resolt el resultat dels encontres individuals, és a dir, quan un dels equips hagi arribat a 4 punts, sense la necessitat de que aquest jugador hagi set inscrit al sorteig inicial del encontres.
4.     Si un jugador es canvia quan encara no s’han disputat els 3 primers individuals, podrà jugar però representarà, que tot i que guanyi el punt, el partit l’haurà perdut el jugador titular i així ho reflectirà l’acte de l’encontre. Cal tenir en compte que es contarà el punt a l’equip rival, i es tindrà en compte en la puntuació del rànquing i a la classificació general de la lliga.
5.     Quan el partit ja s’hagi decidit, i sempre que els 2 equips hi estiguin d’acord, es podrà disputar els partits individuals restants en dues taules simultànies. En cap cas, es podrà disputar tots els partits individuals de l’acte en dues taules simultànies si el partit no està decidit.
6.     Els partits individuals tindran un valor de 2 punts per l’equip guanyador. En el cas que en els partits individuals acabi en empat (3-3), se li donarà un punt a cada equip.
7.     El partit de dobles valdrà 1 punt, i sempre es disputarà un cop s’hagin desenvolupat els 6 encontres individuals. S’haurà de tenir en compte que un dels dos jugadors de cada equip en el partit de dobles, haurà d’haver fet un dels 3 primers partits de l’acte de l’encontre.
8.     El segon jugador que disputi els dobles pot ser un dels altres dos jugadors que disputi un dels tres primers individuals. En el cas que no sigui així, aquest segon jugador ha de constar al sorteig inicial.
9.     El segon jugador ha d’estar inscrit a l’equip tenint en compte el reglament i la normativa d’inscripcions, i el número de jornades jugades en el cas dels jugadors inscrits en lligues superiors a 3a Nacional.
10. En el cas que hi hagi una alineació indeguda als 6 primers partits individuals, se li donarà els dos punts a l’equip contrincant, però es conservarà la puntuació obtinguda en el partit de dobles.
11. En el cas que hi hagi una alineació indeguda en el partit de dobles, se li donarà el punt a l’equip contrincant, però es conservarà la puntuació obtinguda en els partits individuals.
12. Les 5 darreres jornades de lliga, els jugadors de lligues superior a 3a Nacional, només podran jugar si han disputat un mínim de 4 partits individuals en els enfrontaments de lliga.
13. Es poden inscriure nous jugadors notificant-ho al comitè organitzador 8 dies abans del seu debut en competició (dia de la jornada anterior no inclòs). No se’n pot inscriure cap més en les darreres 4 últimes jornades de lliga.
14. Els partits de l’encontre, inclòs el partit de dobles, es diputaran al millor de 5 sets.
15. Si un equip només disposa de 2 jugadors, el partit es donarà per perdut, i l’equip rival se li donarà 3 punts (7-0), quedant reflectit a la classificació i als resultats generals, però no afectarà a la puntuació del rànquing individual de la lliga.
16. En cap cas es  podrà alterar el sorteig dels encreuaments dels partits individuals, ni l’ordre de les lletres dels partits que s’han de disputar.
17. Per poder ajornar o avançar un partit, s’haurà de justificar al comitè 4 dies abans de disputar-se, per part de l’equip afectat.
18. Per ajornar o avançar un partit, hi haurà d’haver un previ acord amb l’equip rival abans de comunicar-ho al comitè TTI.
19. El partit ajornat s’haurà de disputar abans de les dues últimes jornades.
20. Tant a la primera com a la segona fase, està prohibit ajornar cap partit en les dues darreres jornades de lliga, només avançar-lo.
21. El diumenge després de cada jornada han d’estar entrades les actes dels partits al blog TTI.
22. Un jugador només podrà canviar d’equip seguint els següents punts:
o   Sol·licitar al comitè TTI el canvi d’equip.
o   En tots els casos, el cas s’avaluarà pel comitè un cop comunicat la sol·licitud del canvi d’equip.
o   En el cas d’aprovar-se el canvi de l’equip, el delegat del club on constava la seva participació haurà de notificar-ho al comitè, presentant per correu la carta de llibertat.
o   El jugador no podrà jugar els encontres que es disputin amb el seu anterior equip, o els equips que ja hi hagi competit en jornades anteriors.
22. El local de joc haurà d’estar disponible per poder rebre l’equip rival mínim 45 minuts abans de que es disputi el partit. Tots els partits hauran de començar el dissabte a les 16.30h.

RESOLUCIÓ EN CAS DE DOBLES I TRIPLES EMPATS (LLIGA TTI)
Si al acabar la lliga hi hagués dos o més equips empatats a punts, es classificaran tenint en compte els resultats obtinguts per cada un d’ells exclusivament al enfrontar-se a l’altre o altres contendents empatats, procedint de la següent manera:
1. Si són dos els equips empatats es sumaran els resultats dels enfrontaments entre ells. Si realitzada la suma persisteix la igualtat, es mirarà els jocs en contra i a favor dels partits, dels equips empatats entre ells.
En el cas de no resoldre’s per aquest sistema, els equips haurien de disputar un partit més a una sola volta a un local que no sigui cap dels dos equips per desfer l’empat.
2. Si són més de dos, es tindrà en compte els resultats obtinguts entre ells, considerant el del millor coeficient com a resultat de dividir el número de partits guanyats amb els perduts. En el cas de no resoldre’s per aquesta via es seguiria avaluant el millor coeficient del jocs, i si no quedés resolt, la diferència de punts entre els equips empatats.
3. Si en algun moment algun equip deixa d’estar empatat, no es tindrà en compte en els següents esglaons de l’escala per desempatar.
4. Si aquest sistema no desempatés els equips es miraria la puntuació del rànquing de la lliga dels jugadors que formen l’equip, sumant la puntuació de cada un dels membres de l’equip i guanyant l’equip que aconseguís sumar millor puntuació individual a la lliga TTI en el conjunt de l’equip.

RÀNQUING INDIVIDUAL DE LA LLIGA I SISTEMA DE PUNTUACIÓ
Primera fase: 2 punts per partit guanyat, i -1 punt per partit perdut.
Segona fase:
Grup A: 2 punts per partit guanyat, i -1 punt per partit perdut.
Grup B: 1 punt per partit guanyat, i -1 punt per partit perdut.
Grup C: 0,5 punts per partit guanyat, i -1 punt per partit perdut.

El rànquing individual de la lliga serà puntuable pel rànquing individual de la temporada. Cada setmana s’anirà actualitzant.

ENTREGA I ENTRADA DE LES ACTES
L’equip local serà l’encarregat d’omplir l’acta al formulari del blog. L’equip visitant haurà de comprovar la validesa de l’acta exposada. En cas d’haver-hi algun error, ho heu de notificar al comitè organitzador: lligaintercomarcal@gmail.com

ENTREGA DELS TROFEUS DE LA LLIGA
Els trofeus de la lliga s’entregaran un cop finalitzat el Torneig de Festa Major de Sant Quirze de Besora.

*NOTA INFORMATIVA:
Aquest any no es disputarà la Copa Primavera.

NOVETAT LLIGA TTI:
- A partir d'aquest any, l'equip campió de la lliga TTI tindrà l'honor de participar al Torneig Internacional de Tennis Taula Vall d'Ordino per equips que es celebrarà a Andorra a finals de Setembre de cada any.
- L'estada (esmorzar, sopar i dormir) i la participació dels jugadors i equip quedarà cobert per l'organització i només s'haurà de pagar el desplaçament. (aquest punt serà confirmat un cop s'acabi la lliga, i dependrà de l'aprovació del pressupost presentat per l'organització del torneig, i acceptat i aprovat per la federació Andorrana).
- Si el campió renuncia a participar en aquesta competició, els membres de l'organització d'aquest torneig podran escollir a lliure elecció si deixar participar a un altre equip de la lliga TTI o no.
- En cap cas no podrà participar-hi cap altre equip TTI si hi participa el campió de la lliga.


_________________________________________
CIRCULAR 3 · CAMPIONATS TTI

RELACIÓ DE PROVES PREVISTES
Torneig d’Arbúcies
Torneig de Ripoll
Lliga Intercomarcal
“Memorial Lluís Mas” de Tona
Campionat de Dobles
Individual Intercomarcal
Open de Sant Vicenç de Torelló “Memorial Jordi Castells”
Torneig de Veterans “Memorial Joan Serra”
Torneig de Primavera de Sant Hilari Sacalm
Torneig de Festa Major de Sant Quirze de Besora
Torneig de Roda de Ter “Cava Albert Oliva”
Top-8 A i B

NORMATIVA CAMPIONATS TTI
Totes les proves, excepte el Torneig de Veterans, seran puntuables pel Rànquing TTI.
Tots els campionats puntuables al rànquing TTI, podran utilitzar un sistema de 3 sets a la fase de grups (fase prèvia al quadre eliminatori).
En cap cas, es podrà utilitzar aquest sistema a la fase eliminatòria del torneig.
Per disputar un campionat TTI, els jugadors hauran d’estar apuntats a un equip a la lliga 15 dies abans que es celebri el campionat.
Per disputar els campionats de clubs puntuables al rànquing TTI, els jugadors no hauran d’estar apuntats a un equip a la lliga TTI.
Si un jugador no està apuntat a cap equip de la lliga TTI no puntuarà al rànquing individual de la temporada.

CAMPIONATS TTI
Campionat de Dobles
Individual Intercomarcal
Torneig de Veterans “Memorial Joan Serra”
Top-8
Per poder participar als campionats TTI només cal haver disputat un partit a la lliga Intercomarcal.
Pels campionats de club no caldrà haver jugat cap partit de lliga.
NOTA: Les dates de les proves es podran trobar al blog, a calendari de tornejos TTI.

ENTREGA DELS TROFEUS DELS CAMPIONATS TTI
Els trofeus dels campionats TTI s’entregaran un cop finalitzat cada campionat, excepte els trofeus als 3 millors al rànquing de la lliga 5 millors del rànquing TTI, que s’entregaran un cop finalitzat el Torneig de Festa Major de Sant Quirze de Besora, juntament amb els trofeus d’equips a la lliga.

PREUS DELS CAMPIONATS TTI
Tot jugador que vulgui disputar el primer torneig dels Campionats de l’Intercomarcal (Campionat de Dobles) haurà de pagar 5€ per les despeses de la organització de totes les competicions de la temporada. Amb aquest pagament està inclòs l’Individual Intercomarcal i els Top-8.
Si no disputa els Dobles i vol jugar l’Individual haurà de pagar 4€, i si no disputa cap d’aquests dos i vol fer el Top-8, haurà de pagar 3€.
El torneig de Veterans serà gratuït.

CAMPIONAT INDIVIDUAL INTERCOMARCAL
Un cop acabada la Lliga es farà el torneig de l’Individual Intercomarcal.
Els jugadors s’hauran d’inscriure per participar-hi en els terminis que marqui el comitè organitzador.
L’Individual “A” el disputaran els 16 primers jugadors del rànquing de la Lliga inscrits. En cas d’alguna baixa el passaria a jugar el 17è i així successivament.
L’Individual “B” el disputaran els jugadors del 17 al 32 del rànquing de la Lliga inscrits. En cas d’alguna baixa el passaria a jugar el 33è i així successivament.
En cas d’haver-hi més inscripcions s’organitzarà un Individual “C” i un Individual “D”, si fa falta, utilitzant el mateix sistema.
L’individual C i D haurà de tenir un mínim de 8 jugadors. En el cas de no ser així aquestes proves no es faran.
Tots els Individuals es celebraran el mateix dia i en llocs diferents.
Puntuaran pel Rànquing TTI els 16 primers jugadors classificats de l’Individual “A” (del 9è al 16è de l’Individual “A” puntuaran 8 punts cadascun) i els 8 primers classificats de l’Individual “B”, seguint el sistema de puntuació de totes les competicions puntuables pel Rànquing TTI. 

CAMPIONAT DE DOBLES
Els jugadors que hi poden participar són tots els que estiguin inscrits al Campionat Intercomarcal 15 dies abans de la data de competició.
Caps de Sèrie: es sumaran les dues puntuacions de la parella participant del rànquing de la lliga, i es dividirà per dos; la puntuació més alta serà el primer cap de sèrie. Successivament així, s’anirà baixant de puntuació, i tindrem tot el quadre del campionat de dobles.

TOP-8
Els vuit primers jugadors del Rànquing TTI disputaran el Top-8 “A”, els vuit següents el Top-8 “B”.
La prova es disputarà després de l’entrega dels trofeus als 5 millors jugadors del rànquing TTI que s’entregaran al mateix dia de l’entrega de premis de totes les competicions (actualment al Torneig de Festa Major de Sant Quirze de Besora).
El Top-8 no serà puntuable al rànquing TTI.

CAMPIONAT DE VETERANS
Obert a jugadors a partir de 40 anys o que els facin el mateix any.

CAMPIONATS DE CLUB PUNTUABLES AL RÀNQUING TTI
1.     El preu d’inscripció per tot jugador que hagi jugat a la lliga TTI serà de 5€.
2.     Després de la celebració del torneig, el club organitzador haurà d’enviar una crònica del torneig a: lligaintercomarcal@gmail.com, on hi haurà de fer constar:
-       la classificació general fins vuitens de final del quadre final
-       breu explicació de com ha anat el torneig
-       2 fotos: foto del 3 primers classificats, i foto del recinte on es celebra el torneig.

NOTA: El comitè accepta fer el sorteig de grups a criteri personal de l’organització de cada competició, però aconsellem a tots els organitzadors dels campionats que defineixin els caps de sèrie dels grups segons la puntuació del rànquing TTI de la temporada.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ DELS CAMPIONATS
El sistema de puntuació per totes les proves puntuables pel Rànquing TTI serà el següent:

1r
20 punts
10 punts
13è
4 punts
2n
17 punts
9 punts
14è
3 punts
3r
15 punts
8 punts
15è
2 punts
4t
13 punts
10è
7 punts
16è
1 punt
12 punts
11è
6 punts
11 punts
12è
5 punts

En proves on no es disputin les posicions del 5-8 i les del 9-16, les puntuacions quedaran així:
5-8 = 10 punts
9-16 = 5 punts
En totes les competicions puntuables al rànquing TTI, s’haurà de disputar la tercera i quarta posició

SISTEMA DE PUNTUACIÓ DEL RÀNQUING TTI
El Rànquing TTI funciona amb un mètode similar a l’A.T.P. (tennis), és a dir, conservarà els punts de les proves disputades l’any anterior, i a mesura que es disputin les proves es substituiran per les actuals.
Per exemple, si un jugador al final de la temporada passada va obtenir al Rànquing TTI una puntuació de 80 punts, i al Torneig de Ripoll en va obtenir 10, si aquest any no ha pogut puntuar, es posarà un 0 al Torneig de Ripoll i passarà a tenir 70 punts, ja que haurà perdut els aconseguits l’any passat.
Si un jugador ha sumat punts al Rànquing TTI durant una temporada però en iniciar la següent no està inscrit en cap equip, aquest jugador perdrà els punts i no es veurà reflectit al corresponent rànquing actual.
Per puntuar en el Rànquing TTI s’ha d’estar apuntat en algun equip de la Lliga abans del dia del torneig, en excepció als apuntats als torneigs de clubs que s'organitzin abans de començar la lliga, on tots els jugadors per puntuar hauran d'estar apuntats abans que comenci la primera jornada de lliga.


_________________________________________                         
CIRCULAR 4 · EL COMITÈ DE DISCIPLINA

Els del comitè organitzador del Campionat Intercomarcal hem pensat que seria bo tenir un COMITÈ DE DISCIPLINA per tal d’evitar qualsevol incidència durant tota la temporada.

Les persones que formaran el comitè de disciplina seran els delegats de cada equip que competeix a la Lliga. Aquest comitè quedarà format per la Lliga TTI i per totes les proves que facin referència al TTI, inclòs els campionats de clubs puntuables al rànquing TTI._________________________________________
CIRCULAR 5 ·  ASSEGURANÇA

ASSEGURATS:
Tot jugador amb fitxa federativa de la FCTT (Federació Catala de Tennis Taula), ja siguin amateurs, entrenadors, delegats o tècnics, i que tinguin llicència federativa, i renovada anualment.

OBJECTE I EXTENSIÓ DE L’ASSEGURANÇA:
Queden coberts els accidents que puguin partir aquest col·lectiu durant la pràctica esportiva.
S’entén per accident, la lesió coporal derivada d’una causa violenta, externa, de sobte i aliena a la voluntat de la persona ssegurada, sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica esportiva. Queden cobertes per pòlissa les lesions no traumàtiques.

Dins de les garanties de l’assegurança s’incluen els accidents corporals per lesions succeïdes en competicions, durant els partits i l’escalfament, incluso els accidents ocasionats in-itinere. Les cobertures són les exigides en el Reial Decret 849/1993 pel qual e determinen les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.

COBERTURES:
· Mort per accident: 6.010,12€
· Invalidesa Permanent Total degut a accident: 12.020,24€
· Invalidesa Permanent Parcial degut a accident: 12.020,24€
· Assitència sanitària il·limitada: Inclosa centres concertats
· Despeses odontològiques: màxim 400€
· Assitència mèdica, quirúrgica, farmacéutica i hospitalria en accidents esdevinguts a l’estranger, fins a un límit de 6.000€, i un límit temporal de 18 mesos des de la data de l’accident.
· Despeses material ortopèdic (no prevenció) fins al 70% del valor.
ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS: · Urgències: És imprescindible trucar al telèfon d’assitència d’Allianz: 902 102 687, on s’indicarà quin és el centre concertat d’urgències més proper del lloc de l’accident.

· El federat ha de dirigir-se al centre concertat d’urgències indicat, on s’identificarà com a membre de la Federació mitjançant la seva llicència i DNI. Rebuda la primera assistència si es requereix ingres o intervenció quirúrgica urgent, el Centre Sanitari sol·licitarà autorització a l’Assegurador, acompanyant informe mèdic amb el diagnòstic i prescripció de l’assistència rebuda, prescripció de l’assitència necessària i còpia de la llicència federativa. L’assegurador autoritzarà o rebutjarà la prestació directament al Centre. En cas d’impossibilitat de contactar per ser dia festiu o un altre motiu justificat, i si el Centre Sanitari estima necessària la intevenció, procedirà a realizar-la.

· Assistències mediques posteriors a la visita d’urgència: Si a criteri dels facultatius es requereix una nova assitència (exploracions complementàries, rehabilitació, visites successive, etc.) una vegada presentat el Comunicat d’accidents; el Centre Sanitari sol·licitarà l’oportuna autorització al Assegurador, el qual respondrà directament al Centre Sanitari acceptant o rebutjant la prestació.

· A l’estranger: s’haurà d’acudir al Centre Mèdic del lloc de l’accident i fer-se càrrec de les despeses d’Assitència que posteriorment serán reemborsades per l’assegurador sempre que estiguin garantides a la pòlissa.

· Documentació a apotar: s’ha d’enviar el comunicat d’accidents i els informes mèdics d’assitència al correu: asistenciacolectivos@allianz-assistance.es

LLISTAT-RESUM DELS CENTRES MÈDICS MÉS PROPERS A LA COMPETICIÓ TTI
· Consorci Hospitalari-Hospital General de Vic
Adreça: C/ Francesc Pla “El Vigatà”, 1 (Vic)
Telèfon: 93 702 77 77
· Consultori Bayés
Adreça: Pl. Catedral, 9 (Vic)
Telèfon: 93 889 22 29

DOCUMENT DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENTS:
Per veure i/o imprimir el document de comunicación d’accidents, cliqueu al següent enllaç: http://fctt.cat/images/documents/t1617/competicio/COMUNICAT%20ACCIDENT%20FC%20TENNIS%20TAULA%2016-17.pdf